وای باورتون نمیشع چ سوتی زایعیییییی دادم:////
وای اصلا مایه ابرو ریزی بوداااااا😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣
چرا اصلا هیچ کی منو راجع ب اتروپات توجیح نکرده بود😖😖😖😖😖😖😖
وای وای وای خعلی بد شد! اصلا ابروم رفت🙀🙀🙀🙈🙈🙈🙈🙊🙊🙊🙊
عاقا من واقعا فکر کردم اتروپات رو اون گوگولو شو فقط باید فشار داد ازون مایعای وحشتناک میدع بیردن داغ میشع ولی نمیشد😭😭😭😭😭😭😭
عاخه با پونه هم ک امتحان کردیم فقط فشارش داد شد😓😓😓😓
بعد رفتیم ارگ ک اونو جا ب جا کنیم ک خراب بود بعدش ی جدید داغ برداشتیم بعد رفتیم ب خانومه بگیم ک اونو بهمون بدعو اینا بعد اون عاقاهه معروف(محمد رضا توکلی... رفیق یاسی😂😂😂😂) اومد گفت این اونه ک گفتید خرابه؟!(کپشن پستمو خوندع بود😶😶😶😶منظورش اون بود چون من اصلا با عاقاهه صحبت نکردم) ب آتروپاتی ک من داشتم برش میگردوندم ور رفت بعد خراب نبود!!!!😑😑😑😑😑
از ن مایعای لولویی از توش اومدبیرون و داغ شد!بعد عاقاهه بهم نگاه کرد و خندید گفت درستع دیگ!!!😐🔫
بعدش دوباره توضیح داد ک اون گوگولیع باید کاملا بر گردونده بشع ن اینکه فقط فشارش بدییییی😞😞😞😞😞😞
وای ابروم له شد!!!! خعلی بد بود اصلا!
کاملا ب فنا رفتم! مطمعنم کلی تو دلش بهم میخندع میگع این از اون طرز سوال پرسیدنش ک اینقدر خنگ بازیع در عاورد اونم از رفیقاش ک هی هرهر میخندن اینم از خنگیش ک بلد نیس ی اتروپات راه بندازع😂😂😂😂

+من روانی میدون اما شولوغ پولوغ و چهارباغ پر از ترافیکم...