حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

بخشیدمش...

برام مهم نیس میگن بچه بازیه

برام مهم نیس میگن چ لوس

مهم اینه ک توی دلم عصبانی بودم ازش

و تا بهش نگم بخشیدمت تموم نمیشد...

احساس بهتری دارم

انگار از تو دفتر عادمایی ک میشناختم ی کی رو کندم ولی خاطرات خوبش باقی ... نمیدونم!

فقط میدونم خیلی راحت شدم...

عاخه من همه چی زندگی مو داد میزنم!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان