جزع زیباترین وبلاگ هایی بود ک دنبالش میکردم...

چ قدر بی ریا حرفشو میزد و چ قدر...

وای چ قدر حرص میخورد!

و همین الان فهمیدم ازدواج کرده...

ی حس "هه هه!" یی دارم!

هه هه!

هــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــــــه!

ساعت 21:36