دارم در وبلاگ ول میگردم...
امتحان دفاعی هم خر است!!!
فهمیدم چ قدر عادم میخاستند در مورد من بدانند اما من چیزی نگذاشته بودم...
فهمیدم چ قدر درباره من نوشتن سخت است...
اینطور ک با اینکه در باره من مینویسی اما در باره من نیست...
اینکه هر چه مینویسم اب لیمو ست!!!