عاقا لیسنینگم افتضاح شده...

یعنی من میگم افتضاح شما ی چی میشنوین:/

هه... تو مدرسه که سلام بمبئی دیدیم هی نمیتونستم تمرکز کنم ب زیرنویس فارسیش نگا نکنم:| نگا نمیکردم نمی فهمیدم! خاک بر سرم!

از بحث اصلی دور نشیم...

عاقا وقتی رم رو بزنی تو هدفون ک اون خانومه بهت نمیگه:"لیمو جان؟! عزیزم؟! اسم این عاهنگه بارسلونا عه!فهمیدی؟!" فقط بلده بگه لو باتری:/ 

بعد این عاهنگه ی جاش میگفت تو خیابون برقسیم اند باس الون!

هی من داشتم میگشتم ربط بین تو خیابون رقسیدن و اوتوبوس خالی رو پیدا کنم ک الان بزرگترین شکست عمرمو خوردم...

نمیگه این باس الون! میگه این بارسلون:| شهر بارسلون:/ وای:/

(البوم ÷ اد شیرن توصیه میشه)

بای!من رفتم خودکشی:/