1. خوابم میاد
  2. تشنه مه
  3. گشنمه
  4. هندونه میخام
  5. آببببببببببب
  6. خواب
  7. کمک مامان باید بکنم نمیخام
  8. برا مهمونی لباس چی بپوشم:|
  9. وای ادبیات:/
  10. آی جاست وانا استاپ لیوینگ فور عه مومنت!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
میدونی...
دوباره خونمون مهمونی عه!
دوستشون ندارم:)
احساس تنهایی بسیار میکنم!
ترجیح میدم با رفقای خودم باشم... بیشتر بهم خوش میگذره!
فامیل ندوست... تازه فردا خاله ها:| تازه پس فردا امتحان ادبیات😑
خوابم میاد خیلی... ولی مردا پشت اتاق منن و زشته بخابم:/
حس ادبیات هم ندارم.
میدونی... حق ندارم بگم نه! خونه ما نباشع! چون ب همه خوش میگذره:)
میدونی... اگ زهرا بود خوب بود! کنکوریه بیچاره...
...
از سروصداشون بدم میاد! ی کم ساکت باشین:))
"اون" هم اومده خونمون:) ی لباس زرد پوشیده و وقتی بهم سلام کردیم ازینکه نگاهم بکنه دوری میکرد... هه! ی درصد فکر کن!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
eventhough that is annoying, alone, and sad, I love it from the botton of my heart... honestly most of the time not always!!!