فکر کنم خیلی قدیمی باشه!

اما ب قوب معروف Old but Gold !!!

D:

اینی ک اینجاس نسخه اصلیشه...

ی نسخه هست مال کنسرتشه که کیفیتش افتضاحه !!! اون جذابیت بیشتری داره چون یه عاقاهه هم با تیلور میخونه!!!

لینک دانلود شیش مگ

لینک دانلود سه مگ


لینک ترجمهپ.ن:تنها دور روز تا رهایی نهایییییییییییییییییییییییییییییییییی ^^