بشرا جانم:) خوش اومدی😍

حتما باید خیلی کوچولو باشی.

کلی هم مثل داداشات مو داشته باشی.

یعنی چه شکلی یی؟!

:)

پ.ن: دعا کنین سالم باشه:)

پ.ن2: بشرا اسم دختره. ب معنی دختر خوش خبر:)