1. خرییییییید😍
  2. پیاده روی. مخصوصا چهار باغ
  3. پیدا کردن عاهنگ خوب:Cake by the Ocean(لینک شده) از گروه DNCE(بعدش عاهنگه میفته تو مختون و ی حرکاتی سر میزنه😂)
  4. حرف زدن با ی "دوست". البته واقعیش:)
  5. بی خیالی:)
پ.ن:چرا اون عاقاهه، چستر، خودشو کشت؟ انگیزه اش چی بود؟ مگ پول نداشت؟ معروف نبود؟ ازاد نبود؟ تو زندگیش چی کم داشت مگه؟ عادم های جالبی خود کشی میکنن:)) افسردگی خیلی افتضاحه. خیلی...