هی هرچی من میخام بهم بر نخوره ملت نمیزران:|
بعدشم من بی ظرفیت شناخته میشم:|
+کاملا ایمان اوردم ب حرفش...
++I HAVE TO DO THIS!!!