#آنلاین

ما گم شدیم 😂😂😂

کلللللییییییی راه اشتباه رفتیم تا چهار راه شیخ صدوق و کلللللییییییی راه برگشتیم دم گلستان شهدا.

3هزار تمن بیشتر پول نداریم و تا الان هیچ اوتوبوسی نیومده.

We Are Dead!