ریاضی خعلی خر و بیشتر اوقات خعلی اسونه... و ب خاطر کمبود دقت گند میخورع توش...

ب دهمیا توصیه میکنم فصل دو ی ریاضی رو نزارن برا نصفه شب امتحان:/ 

چیز هایی دوستداشتنی و خر(!)(میتونه اینجا ب معنی عظیم باشع😁) ک موجبات "خلیسم" را فراهم میکنن👇

ا