من نمیدونم صدا سیما با چ اعتماد بنفسی فراخان(؟) داده ک ملت فیلم "با مزه" بچه هاشونو بفستند براشون؟!
و ملت با چه اعتماد بنفسی از بچه هاشون فیلم گرفتن فرستادن؟!
و مسعول گزینش اینا با چ اعتماد ب نفسی اینا رو دیده؟!
و چ کسی اینا رو پخش میکنه:|
چرا واقعا برای جامعه باید حرکت جدیدی ک بچه تون یاد گرفته با دهنش در بیاره مهم باشه؟!:|||||||
پ.ن: از دلایلی ک من عاشق مامان عم اینه که هنوز کافی شاپ و کافی نت رو دقیق درک نکرده تفاوتشون چیع😍 2.مثل بابای نمو ک در جستجوی نمو بود، در جستجوی عروسه... منم کنارش نقش دوری رو بازی میکنم😆😅