ی سوال دارم!
اگ شوفاژمو با اسپری رنگ کنم تو زمستون وقتی روشن بشه بو میده؟ پوسته پوسته میشه؟
کلا میشع شوفاز رو رنگ زد؟