من میتونم خوشحال ترین عادم سرماخورده و امتحان در آینده دار عه دنیا باشم:) با وجود اینکه باید در عرض 3 روز زبان. عربی. دینی. و کتاب زیست دهم رو ب صورت کامل بخونم:)

پ.ن:اطراف رو دارین؟D;