میدونم... باید راجع بهش نگم... ولی میمیرم اگ تو دلم بمونه... حالم بد میشه... بالامیارم:/

ببین بلاهای عاسمانی داره نازل میشه...

احساس میکنم گردنبنده ک برا پونه گرفتیم تو پست گم شده...

بعد از سالها میره در خونشون و اونا نیستن و برگشت میخوره!

شت:| سورپرایز کردن ب ما نیومدع:/

حالم خعلی بده... اینقدر استرس دارم ک نمیدونی...

وای خدایا