وای...

طبق تاریخ تلگرام گردنبند پونه باید امروز یعنی 18 اکتبر میرسیده! یعنی حد اقل دو روز پیش(16اکتبر) باید پست میشده! من 10 اکتبر ازش پرسیدم ک ارسال کرده یا ن! و گفت چند روز دیگ.. تازه! اولین بار هم 3 اکتبر بهش گفتم و اون موقع سفارش دادم!!! و حالا:


من خیلی عصبانی ام.

تمام برنامه هام بهم ریخته.

و پونه استوری زده" هیچ کی یادش نبود" ولی نمیتونم اثبات کنم ک من بوده.

دیدی! از همون اولم میدونستم سر این گردنبندا ی بلایی سرمون میاد!