ازین لحظه...

من رسما یک عدد زبان آموز خعلی خفن سطح Ad1 حساب میشم!

#تازه_ب_دوران_رسیدگی!