اگ قدرت سفر در زمان داشتم یکی از کارایی ک حتما میکردم این بود ک اولین نفری ک رفت کله پاچه و سیرابی و این گونه خوراکی های چندش رو کشف کرد میکشتم:)