مث دومینو داره گند میخوره میاد جلو...

اگ فقط ی اون اولیه نیفتاده بود الان وضعیت خعلی بهتری بود😐