حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

#69

Everybody hates me

I'm talking to myself

SHITE

now they thing I'm crazy...

I mean it:)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان