حالا....

زمانیه که باید خوششششششححححححاااااااللللل باشییییییم!!!!!!

:)

دیگ تموم شد ... واقعا تمون شد!!!!!:)

امتحان رسانه هم از امتحان ب یک عدد پاورپوینت و برای من از پاورپوینت ب هیچی کاهش داده شدددددد😜😄

آز هم که امتحان حساب نمیشه:))

مقسی خدا!:)

بعدا نوشت:ب خودمان جایزه دادیم!!! شرلوک 4 رو قسمت 1 و 2 اش را با نت غیر مفت دان کردیم:)) آه چ استرس خوبییییییییییییییی:)