تو فکر ترک کردن شهرمم...
اینکه برم ازینجا و اصطلاح seek your fortune (اینکه بری ب ی شهر دیگ ب امید پولدار و موفق شدن) رو عملی کنم...
فکر میکردم تهران شهر خوبیه برای جایی ک بخام اما نع...
تهران شلوغ پلوغ بیخودیه...
درسته جاهایی بسی خفن داره ولی... بهش نمی ارزه... اصلا نمی ارزه!
پس باید ب فکر جای دیگه ای بود!
جای دور... خعلی خعلی دور!