یکی از زیبا ترین چیزهایی ک دیدم

 "اون انگشتر نقره عقیق تو اون دست های سفید و بزرگ و نرمشه!"