حَسبـِــ حالِــ لیمو تُرشــ...

صرفا جهت تخلیه و ... شادمانی!

Unusual lovers

در لفافه ای بزرگ بهش گفت:
Hey babe!
I love you! But I won't marry you!!!
و درخترک قبول کرد... هیچ نگفت!
دخترک عقلش فرمان میداد و قلبش زندانی بود...
پس هیچ نگفت!
(عایا انقدر خوشبخت شده ک تمام زندگی اش را نوشته؟!)
______
در موردی دیگر(!) قابلیت های فرا انسانی گند زد!!!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان