فکر کنم امروز برا اولین بار قراره ی امتحانو واقعا سفید بدم یا تک بشم!!!
برام مهم نیس:/
(مدرسه رفتن هم خره!)