نمیدونم چرا ملت خیلی بی ادب شدن:/
چیزایی ک خیلی بد بود عادی شده!!! یه سری فحش هام هس ک ادم تو جمع استفاده نمیکنه... برا اوج عصبانیتاونم تو تنهایی ب کار میرفتن... الان ورد زبون ملته! هرچند خودمم بچه بدی شدم از یک کلمه انگلیسی استفاده میکنم ولی من تو ترکم ب خدا!!!
نازلی ب راحتی تو چت ازشون استفاده میکنه... هیچ چیشم نیس .. انگار نع انگار!!!
چرا بی ادب شدیم؟! چرا تغییر کردیم؟! من و خاتواده ام هنوز ب سبک قرون وسطایی حرف میزنیم؟! چرا چیزهایی ک هنوز خط قرمز من ب شخصه اس برا دیگران بسیار عادیه؟!
نکنه اصلا مشکل از منه؟!
ملت فکر میکنن ما "بلد نیستیم"!!! بلکه ی چیزایی بالاخره ب گوش همه میرسع!!!