-وای چ قدر خوب که بچه مون دختره نه؟!
+هان؟! 😨
- مگ مامان بهت نگفت؟! دختره دیگه!
+وااااااااااااااااااااااااااااای!
قشنگ داشتم گریه میکردم:) اینقده خوشحال شدم:)
بعد نشستیم با فاعزه براش دنبال اسم گشتیم:)) اسمارو به شادی هم نشون دادیم و کلی مسخره بازی درآوردیم:))
اگ ب ما باشه یا میزاریم "بهارک" یا میزاریم "هانا" 😆😅☺😊
تازه الان میتونیم بریم براش لباسای گوگولی گل گلی بخریم!
تازه میتونم بستنی رو هم بدم بهش:) تااااااازززززههههههه کلی خوشحال بازی در میعاریم:)
من میدونم خودشونم وقتی فهمیدن بچه شون دختره اینقده گیریه کردن^^
تازشم به مامان ک میگفت خودش اون طرف خط گریه میکرده مامانم بغضش گرفته هیچ کی هیچی نمیگفته😂😂😂 کلا اشک همه رو در عاورده:))
دلم میخاد ری اکشن بابا رو بدونم! با اون فاز خاصش حتما میگفته :"الهی شکر! ایشالا سالم و صالح باشه دختر پسرش مهم نیست!"  چون ظهرم ک من خر زوق شده بودم همینو گفت! اما فاعزه ب بابا گفت:"عارع! سالم و صالح و خوشگل و خوش روزی و ... دختر باشع:)"
مطمعنم خعلی عزیز دردونه میشه! همه هم بهش حسودی میکنن!!!^^
میخام برم براش اون بادی عه ک 23 تمن بود و روش گل گل بنفش داشت بخرم:)
تازشم ... واااااهاااااهااااهاااااهااااااهااااااهاااااایییییییییی:)