نظرات خوصوصی نمیشع... بیشترین تاثیرو نظر "مدادرنگی"جان گزاشت با تحدید زیبایش!!!:))))

+ هنوز چهار تا ری اکشن ثبت نشده... بعدم ری اکشن های خاصی نیس:| اینقدر تو بهتم ک چیز زیادی نمیشع گفت!!! صرفا میشه ی لیست ک بدونم چی دیدم چی ندیدم!!!

+الکی مثلا مامان نمیدونه قراره با شادی بریم براش جایزه بخریم:| تازه خیلی الکی ک نمیدونه قراره چی باشه :| آه پولان (پول+حروف جمع عربی ان! مثال:کفشان!) عزیزم خعلی زود دارن میرن💸💸💸

++باورم نمیشه همچون کاری کرده😒

+++ هی ی چیزیه میخام اینجا بزارم نمیشع:|