عاهنگ های 63 و 64 از اون فایل زیپی ک 100 اهنگ داره فازش عین همع! یکشون میگع ک من میتونم بهتر از اون (مرتیکه عوضی!) باهات رفتار کنم و من اون مردی عم ک هر دختری لیاقتشو داره(خاننده خود شاخ پندار😒)و ... تازشم من بهت دوروغم نمیگم وقتتم باهام تلف نمیشع(نیت عاهنگه اینع😅) اون یکی میگع من میتونستم بهت دوروغ بگم اما نگفتم! تازشم هرجا ک میرم ی شبحی از تو وجود داره! ب نظرت چرا مردم دوروغ میگن بعد از خدا طلب جادو میکنن؟!(نیت عاهنگ دومیع همینع!) بعد صدا های خاننده هام یکیع اما خودشون یکی نیستن!!!! 

بعد عاخر اون اولیه ی هو عاهنگ قطع میشع صدای خش خش میاد مث اینکه تو بی سیم دارع میحرفه و خانومه با صدای عصا قورت داده میگه :" دیس وان ایز د موست ریکوعستد!" و اینا... بعد اون عاهنگ دومی از همون اولش شروع میکنه میگه "عای نو عای کود لای، بات عایم تلینگ د توروث!"

حالا این همه نوشتم ک بگم من مث احمقا فکر میکردم دو تا شون ی عاهنگن:|

بعد دیشب یکیشونو گوش دادم دیدم وسطش خانومه نگفت دیس وان ایز د موست ریکوعستد! گرخیده یودم قشنگ:| فکر کردم فضایی ها نویز انداختن رو عاهنگع:|

تازشم اون عاهنگ اولیه ب جا اینکه بگه gentel-man ی جوری میگفت ک انگار میگفت Ger-no-man بعد من فکر کرده بودم اون عاقاهه ک با اون خانومه بد رفتار میکنه ک خاننده هه میخاد بیاد نجاتش بده آلمانیه (german!) بعد داره مسخره اش میکنه میگه ger-no-man:| اینقدم خنگ نیستم:| عاخه وسط جنتل من رو نمیگفت عه! میگفت o! انگار اینجوری بود:gentol-man!

تازشم خعلی عاهنگای باحالی اند هی همش تو مخم دارن پلی میشن پست سر هم در هدی ک این دو روز ام پی تری میبردم مدرسه همش تو گوشم بودن:/

عادم عاهنگ خوبم میخاد بده بیرون باید ب فکر بچه مردم باشع!!!!

+هه هه! فردا تمومع مد!!!